สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นางสาวมธุชรี-นายปานศักดิ์ )

15 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 กันยายน 2566 งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จำนวน 2 คน คือ

1) นางสาวมธุชรี เพชรกล้า เรื่อง รูปแบบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา

2) นายปานศักดิ์ ธรรมจักร์ เรื่อง รูปแบบภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

โดยมีคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดังนี้ รศ.ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ (กรรมการ) ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น (เลขานุการ) และมีอาจารย์ ดร.ซูฮัยรี บืองาฉา อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา