สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (นางสาวสุตือเราะห์-นางสาวอาวิลซัน)

2 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 เมษายน 2567 งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

โดยมีนักศึกษาเข้าสอบวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 คน คือ

1) นางสาวสุตือเราะห์ อุมา เรื่อง รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

และเข้าสอบการค้นคว้าอิสระ จำนวน 1 คน คือ

2) นางสาวอาวิลซัน สาอิ เรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มภาคีเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง อาจารย์จากคณะวิทยาการอิสลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานกรรมการสอบ
พร้อมด้วยกรรมการท่านอื่นๆ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เรืองแป้น  ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา