ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

7 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 3 ห้อง

1.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์

2.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ที่ตั้ง ชั้น 7 อาคารสังคมศาสตร์

3.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(Mac)  ที่ตั้ง ชั้น 7 อาคารสังคมศาสตร์