ห้องพักอาจารย์

20 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่ตั้ง ชั้น 7 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา