อาจารย์เข้าร่วมประชุมและนำเสนองานวิจัย Thailand TESOL 2017

1 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมอาจารย์

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง " ELT Pathways to Professional Excellence" ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม 2560 ณ โรงแรม  The Ambassador Hotel กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีอาจารย์สังกัดสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมประชุม พร้อมนำเสนองานวิจัย ดังนี้ อ.ฟาร่า สุไลมาน อ.เฟรดาว สุไลมาน อ.นูรฮัสวานี บอตอ และ อ.สาวิตรี มะดอมะ