รหัสและชื่อหลักสูตร

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

 

รหัสหลักสูตร : 25521571106774    ISCED : 0114

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา)

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (English and Educational Technology)