ชื่อและรหัสหลักสูตร

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

 

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (English and Educational Technology)

รหัสหลักสูตร : 25521571106774    ISCED : 0114