ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา)

ชื่อย่อ : ค.บ. (ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (English and Educational Technology)

ชื่อย่อ : B.Ed. (English and Educational Technology)