ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

23 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา

นายอิมรอน ลาเต๊ะ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ตามโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนใต้เพื่อการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 6 -19 มีนาคม 25ุ62