ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา จากนวนิยายเรื่อง Oliver Twist

20 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

ลักษณะเด่นของผลงาน : นวนิยายเรื่องนี้ประพันธ์โดย Charles Dicken ซึ่งเป็นเนื้อหาในประเภทร้อยแก้วถือเป็นหนึ่งในวรรณคดีภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียง โดยนวนิยายเรื่องนี้เป็นเนื้อหาที่นักศึกษาได้เรียนรู้และวิเคราะห์องค์ประกอบทางวรรณคดีในรายวิชาอย่างถี่ถ้วน และเป็นชิ้นงานใหญ่ (class project) ที่นักศึกษาได้ร่วมกันผลิตเพื่อเป็นการสรุปรวบยอดสิ่งที่ได้มาจากรายวิชาวรรณคดีวิจักษณ์ร่วมกับความรู้ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของสาขาฯที่มุ่งผลิตครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ