กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรติวตามศาสตร์

18 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรติวตามศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน Extra Time โดยใช้หอพักเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 โดยมีวิทยากร อาจารย์ ดร.รุ่งโรงน์ ชอบหวาน จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี บรรยายในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet