กิจกรรมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

24 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมอาจารย์

วันที่ 21 มกราคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา นำโดยอาจารย์สาวิตรี มะดอมะ อาจารย์ ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์ และอาจารย์นูรฮัสวานี บอตอ เข้าร่วม " กิจกรรมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 " โดยได้ร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาในภาพรวม และถอดบทเรียนจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting