โครงสร้างหลักสูตร (NUMBER OF CREDITS/ COURSE FORM)

6 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร (Course)

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชา  3 หมวด คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี แต่ละหมวดวิชาประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังนี้

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                         

ไม่น้อยกว่า 

30

หน่วยกิต

       1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                   

ไม่น้อยกว่า 

15

หน่วยกิต

       1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต

 

6

หน่วยกิต

       1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก

 

6

หน่วยกิต

       1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ

 

3

หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                  

ไม่น้อยกว่า 

84

หน่วยกิต

       2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า 

78

หน่วยกิต

               2.1.1 วิชาเอกบังคับ

 

63

หน่วยกิต

               2.1.2 วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า

15

หน่วยกิต

      2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ         

 

6

หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                               

ไม่น้อยกว่า 

 6

หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต