ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุไรรัตน์ ยามาเร็ง

12 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

http://www.thealami.com/upfile/yala.jpg 

 

 

 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 

  1. อาจารย์ประจำหลักสูตร   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
  2. ชื่อ – สกุล                   นางอุไรรัตน์ ยามาเร็ง
  3. ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  4. สังกัด                         คณะครุศาสตร์
  5. ประวัติการศึกษา

 

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศษ.ม.

หลักสูตรและการสอน

2545

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา

กศ.บ.

วิทยาศาสตร์-เคมี

2529

 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ)

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง

6.1.2 ตำรา หนังสือ

6.1.3 บทความวิชาการ

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ

 อุไรรัตน์  ยามาเร็ง. (2562). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สอนตาดีกาในจังหวัดยะลา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับสถานศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ). ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 95 หน้า.

อุไรรัตน์  ยามาเร็ง. (2562). คู่มือการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา: ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 68 หน้า.

6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการการประเมินและตรวจสอบ

6.1.3.3 ใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

Urairat Yamareng (2014, March). The use of case studies to develop an understanding on methodology of teaching models  for enhancing critical thinking skills for student of Master of Education Program in teaching of Islamic Education. The 2ndNational and International Conference on Islamic Education, 11-12 March, 2557 . Yala: Yala Rajabhat University.

 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการการประเมินและตรวจสอบ

6.2.3 บทความวิจัยใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

Urairat Yamareng, Jameelah Tokmae and Samsoo Sa-u. The Results of Participatory FITRAH Program development to Promote on Spiritual Health of Sexual.  Diversity Students (FITRAH 4She) in Senior high School Islamic Private School.  The 2nd National and International Conference on Islamic Education and Education for Development (Nice 2nd 2019). 14-15th Mach 2019. (pp.82-87).   Yala Rajabhat University.

Urairat Yamareng (2010,April). The Series of research Project: The native song of Dikir Hulu for

  Moral, Ethics, Value and Harmonious Learning in three Southern Bordering Province of Thailand. Canada International Conference on Education (CICE-2010) Toronto, Canada.

 

Urairat Yamareng (2012, December).Curriculum Development on Learning Management Design forthe teacher in three Southern border Province. The National Conference on the Excellence in teacher  Education and Research Innovation, 24-25 December ,2012Rajabhat University Bangkok, Thailand.

 

Urairat Yamareng (2014, May). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้สาระอัลกุรอานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Abstract Book การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

งานวิจัย

- การพัฒนาโปรแกรมฟิจเราะฮ์แบบมีส่วนร่วมวเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญาสำหรับนักเรียนที่มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ (FITRAH 4 SHe) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม, ปีที่จัดทำ 2018

- การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา พ.ศ.2559, ปีที่จัดทำ 2016

- การพัฒนาชุดฝึกอบรมการวิจัยในชั้นเรียนด้วยสื่อวิดีทัศน์สำหรับครูสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ปีที่จัดทำ 2015

- การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความสมานฉันท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้เพลงพื้นบ้านดิเกร์ฮูลู, ปีที่จัดทำ 2007

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

(ไม่มี)

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์

6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ

6.3.3 สารานุกรม

6.3.4 งานแปล

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

7.ประสบการณ์สอน

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 1 ปี
ชื่อวิชา ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย 2 (1-2-0) นก.
ชื่อวิชา หลักการสอน 3 (2-2-0) นก.
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 ปี
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 (300) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 2 (120) นก.
ชื่อวิชา ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 4 (240) นก.
ชื่อวิชา หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา หลักและการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ 3 (2-2-5) นก.

 

ระดับปริญญาตรี 2 ปี
ชื่อวิชา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 (2-2-5) นก.

 

ระดับปริญญาตรีx 11 ปี
ชื่อวิชา การจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3 3 (135) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนารูปแบบการสอน 2 (1-2-0) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ธรรมชาติของผู้เรียน 5 (2-4-3) นก.
ชื่อวิชา บูรณาการวิชาชีพครู 5 (2-4-3) นก.
ชื่อวิชา ปรัชญาการศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 5 (2-4-3) นก.
ชื่อวิชา วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา หลักการสอน 3 (2-2-0) นก.
ชื่อวิชา หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้ 5 (2-4-3) นก.
ชื่อวิชา หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 (2-2-0) นก.
ชื่อวิชา หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา หลักและการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ 3 (2-2-5) นก.

 

ระดับปริญญาโท 11 ปี
ชื่อวิชา การนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 3 (0-0-240) นก.
ชื่อวิชา การปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 3 (0-0-240) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 (180) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 (0-0-90) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับโรงเรียน 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การวัดผลและประเมินผลการสอนอิสลามศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การเขียนทางวิชาการ 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ความเป็นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา พื้นฐานหลักสูตรและการสอน 3 (1-2-6) นก.
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ภาษาไทยวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ยุทธศาสตร์การสอนและการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ยุทธศาสตร์การสอนและการเรียนรู้อิสลามศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ 6 (0-0-0) นก.
ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ 9 (0-0-0) นก.
ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ 1 4 (0-0-0) นก.
ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ 3 4 (0-0-0) นก.
ชื่อวิชา สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางอิสลามศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา สัมมนาทางการศึกษาอิสลามศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา สารัตถะการศึกษา 3 (3-0-6) นก.
ระดับปริญญาโทx 10 ปี
ชื่อวิชา การนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 3 (0-0-240) นก.
ชื่อวิชา การปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 3 (0-0-240) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 (0-0-90) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การวัดผลและประเมินผลการสอนอิสลามศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การเขียนทางวิชาการ 2 (1-2-3) นก.

 

ชื่อวิชา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา พื้นฐานหลักสูตรและการสอน 3 (1-2-6) นก.
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ภาษาไทยวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ภาษาไทยวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 (2-2-6) นก.
ชื่อวิชา ยุทธศาสตร์การสอนและการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ยุทธศาสตร์การสอนและการเรียนรู้อิสลามศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ยุทธศาสตร์การสอนและการเรียนรู้อิสลามศึกษา 3 (1-2-6) นก.
   

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด