อาจารย์ ดร.ยามีละห์ โต๊ะแม

12 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 

1.อาจารย์ประจำหลักสูตร         ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา

2.ชื่อ – สกุล                          ดร.ยามีละห์ โต๊ะแม

3.ตำแหน่งทางวิชาการ             อาจารย์

4.สังกัด                                คณะครุศาสตร์  

5. ประวัติการศึกษา

 

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย

Ph.D.

Islamic Civilization

2555

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศศ.ม.

อิสลามศึกษา

2546

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศศ.บ.

อิสลามศึกษา

2542

 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ)

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี)

6.1.2 ตำรา หนังสือ (ไม่มี)

6.1.3 บทความวิชาการ

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี)

6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี)

6.1.3.3 ใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

ยามีละห์ โต๊ะแม. (2562). แนวคิดทางการศึกษาของอิบนฺคอลดูนด้านการจัดศึกษาอิสลาม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 (หน้า 773-790). มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

Jameelah Tokmae. (2016). Islamic Higher Education and Civilization Building In Southern Thailand: A Study Of Fatoni University. The 5th National and International Academic Conference 2016. 26 April 2016. (pp.110-116). Thailand : Yala Rajabhat University.

Jameelah Tokmae. (2015). Pengajian Tinggi Islam di Selatan Thailand : Peranan  dan Kesan Terhadap Masyarakat Selatan Thailand. The 3rd YRU National and International Conference on Islamic Education and Educational Development : Future and Chalenge 3 rd october 2015. (pp.18-28).  Thailand : Yala Rajabhat University.

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี)

ยามีละห์ โต๊ะแม. (2562). การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานรายวิชาการบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา. วารสารอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.    10(1) : 26-28

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี)

6.2.3 บทความวิจัยใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

ยามีละห์ โต๊ะแม. (2561). การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานรายวิชาการบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนาครั้งที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2562 (หน้า15-20). มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

อุไรรัตน์ ยามาเร็ง, ยามีละห์ โต๊ะแม, ซัมซู สาอุ. (2561). การพัฒนาโปรแกรมฟิตเราะฮ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญา สำหรับนักเรียนที่มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 วันที่ 26-27 มีนาคม 2561   (หน้า 44-48). มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

ยามีละห์ โต๊ะแม และซัมซู สาอุ. (2560). การพัฒนาโปรแกรมฟิตเราะฮ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญา สำหรับนักเรียนที่มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ (FITRAH4 SHe)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม: แนวคิดเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้. ในการประชุมระดับชาติด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 สิงหาคม 2560 (หน้า 25-30). วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี.

หวันสารีหนา กะลูแป, อับดุลรอแม สุหลง และยามีละห์ โต๊ะแม. (2559). แผนการจัดการเรียนรู้ในทัศนะอิสลาม. ในการประชุมระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 26 เมษายน 2559 (หน้า 33-38). มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

Urairat Yamareng, Jameelah Tokmae and Samsoo Sa-u. The Results of Participatory FITRAH Program development to Promote on Spiritual Health of Sexual.  Diversity Students (FITRAH 4She) in Senior high School Islamic Private School.  The 2nd National and International Conference on Islamic Education and Education for Development (Nice 2nd 2019). 14-15th Mach 2019. (pp.82-87).   Yala Rajabhat University.

งานวิจัย

- การพัฒนาทักษะการอ่านภาษามลายู โดยใช้เทคนิคอัตตัดรีจญ์ (Al-Tadrij) สำหรับนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดในจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2020

- การพัฒนาแบบเรียนการ์ตูนประวัติศาสตร์เพอื่เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องราว ประวัติศาสตร์จาก อลักุรอานส าหรับเยาวชนสังคมพหุปัญญา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2020 

- The Development of Participatory FITRAH Program for Enhancing Spiritual Health for Sexual Diversity Students in Senior High School Islamic Private Schools, ปีที่จัดทำ 2019

- The Educational Concept of Ibn Khaldun : Application Guidelines in Islamic Education Learning Management, ปีที่จัดทำ 2019

- Project-Based Learning on Integration of Islamic and General Science Subject for Master Students in Teaching Islamic Education Program, Yala Rajabhat University, ปีที่จัดทำ 2018

- Research-based Learning Management on Integration of Islamic and General Science Subject for Master Students in Teaching Islamic Education Program, Yala Rajabhat University, ปีที่จัดทำ 2017

- The Solving of Non Simultaneous Completion Course Problem in Islamic and Academic Curriculums in Secondary Level : a Case Study of Islamic Private Schools in Three Southern Border Provinces, ปีที่จัดทำ 2016

เอกสารประกอบการสอน

- การบูรณาการศาสตร์ อิสลามกับศาสตร์ทั่วไป, ปีที่จัดทำ 2019

- ประวัติศาสตร์อิสลาม, ปีที่จัดทำ 2019

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ

- หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับสถานศึกษาเทศบาลท่าสาป 2558, ปีที่จัดทำ 2018 

 

 

7.ประสบการณ์สอน

ระดับx 1 ปี
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์อิสลาม 1 3 (3-0-6) นก.
ระดับปริญญาตรีx 6 ปี
ชื่อวิชา การจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การศึกษาอิสลามในอาเซียน 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การสอนชีวประวัติบรรดาศาสดาสำหรับครูอิสลามศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การสอนอัคลาก 2 (2-2-2) นก.
ชื่อวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ 2 (3-0-3) นก.
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์อิสลาม 1 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์อิสลาม 2 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์อิสลาม 2 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ภาษาและวัฒนธรรม 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา สื่อนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้อิสลามศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนอิสลามศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ระดับปริญญาโท 8 ปี
ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ 2 3 นก.
ชื่อวิชา การค้นคว้าอิสระ 3 (0-0-0) นก.
ชื่อวิชา การนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การบริหารจัดการงานวิชาการ 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไป 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไป 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 3 (0-0-240) นก.
ชื่อวิชา การปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 3 (0-0-240) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 (180) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 (0-0-90) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การวัดผลและประเมินผลการสอนอิสลามศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อิสลามศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การเขียนทางวิชาการ 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การใช้คอมพิวเตอร์ 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ภาษาไทยวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ภาษาไทยสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ยุทธศาสตร์การสอนและการเรียนรู้อิสลามศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ 6 (0-0-0) นก.
ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ 9 (0-0-0) นก.
ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ 1 9 นก.
ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ 1 4 (0-0-0) นก.
ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ 2 4 (0-0-0) นก.
ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ 3 4 (0-0-0) นก.
ชื่อวิชา โลกทัศน์การศึกษาอิสลาม 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา โลกทัศน์อิสลาม 2 (1-2-3) นก.
ระดับปริญญาโทx 5 ปี
ชื่อวิชา การนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การบริหารจัดการงานวิชาการ 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไป 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 3 (0-0-240) นก.
ชื่อวิชา การปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 3 (0-0-240) นก.
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 (0-0-90) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การวัดผลและประเมินผลการสอนอิสลามศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อิสลามศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การเขียนทางวิชาการ 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การใช้คอมพิวเตอร์ 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ภาษาไทยวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ยุทธศาสตร์การสอนและการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ยุทธศาสตร์การสอนและการเรียนรู้อิสลามศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ 6 (0-0-0) นก.
ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ 9 (0-0-0) นก.
ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ 1 4 (0-0-0) นก.
ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ 2 4 (0-0-0) นก.
ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ 3 4 (0-0-0) นก.

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

1.  ผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการกิจกรรมมหกรรมครุศาสตร์อิสลาม  มอ  ปัตตานี  
2.  วิทยากรการจัดการเรียนรู้แบบ  TPR
3.เป็นวิทยากรกรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่  14

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

1.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2.  ผู้ทรงคุณวุฒิ  พิจารณาอ่านงานความวิจัย  บทความวิจัย  บทความวิชาการ  
3.ทีมงานผู้จัด  (organizer)งานงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

                         

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด