อาจารย์ ดร.มูฮัมหมัด เนสะและ

12 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

           ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 1. อาจารย์ประจำหลักสูตร   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
 2. ชื่อ – สกุล                   ดร.มูฮัมหมัด เนสะและ
 3. ตำแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์    
 4. สังกัด                         คณะครุศาสตร์                        
 5. ประวัติการศึกษา

 

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปรด.

อิสลามศึกษา

2562

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศษ.ม.

การบริหารและการจัดการการศึษาอิสลาม

2555

ปริญญาตรี

Cokroaminoto University Yogyakarta  ประเทศอินโดนีเซีย

B.A.

Islamic Studies

2543

 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ)

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง

6.1.2 ตำรา หนังสือ

6.1.3 บทความวิชาการ

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ

บทความทางวิชาการ

งานวิจัย

- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้อิสลามศึกษาด้วยกลยุทธ์การสอนแบบ PSPSKAPE เพื่อส่งเสริมการสร้างความรู้ใหม่ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21, ปีที่จัดทำ 2021 

- การพัฒนาการสอนอิสลามศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์สำหรับครูผู้สอนประจำมัสยิดชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2021 

- การพัฒนาชุดการเรียนอัลฮิกมะฮฺเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้อัลกุรอานสาหรับชุมชนพหุปัญญาในพื้นที่จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2021 

- การพัฒนาหลักสูตร TSP ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอาเภอ รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส, ปีที่จัดทำ 2021 

- การพัฒนาแบบเรียนการ์ตูนประวัติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องราวประวัติศาสตร์จากอัลกุรอานสาหรับเยาวชนสังคมพหุปัญญาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2021 

- ผลกระทบของสถานการณ์ COVID 19 ต่อการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2021 

- การวิเคราะห์องค์ประกอบและแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำตามหลักการอิสลามของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2018

- ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล, ปีที่จัดทำ 2012 

 1. ประสบการณ์สอน

  ระดับx 1 ปี
  ชื่อวิชา ชีวประวัตินบีมุฮัมมัด 3 (3-0-6) นก.
  ชื่อวิชา อัลหะดีษจริยธรรม 3 (3-0-6) นก.
  ระดับปริญญาตรีx 2 ปี
  ชื่อวิชา การบริหารการพัฒนาชุมชนวิถีอิสลาม 3 (3-0-6) นก.
  ชื่อวิชา การบริหารและการจัดการการสอนอิสลามศึกษา 3 (2-2-5) นก.
  ชื่อวิชา การบริหารและการจัดการในอิสลาม 3 (2-2-5) นก.
  ชื่อวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา 2 (1-2-3) นก.
  ชื่อวิชา การศึกษาอิสลามในอาเซียน 2 (1-2-3) นก.
  ชื่อวิชา การสอนชีวประวัติบรรดาศาสดาสำหรับครูอิสลามศึกษา 2 (1-2-3) นก.
  ชื่อวิชา การสอนเตาฮีด 2 (2-2-2) นก.
  ชื่อวิชา ชีวประวัติ 2 (2-2-2) นก.
  ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ 2 (3-0-3) นก.
  ชื่อวิชา ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารและพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) นก.
  ชื่อวิชา วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 3 (2-2-5) นก.
  ชื่อวิชา ศาสนาเปรียบเทียบ 2 (1-2-3) นก.
  ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนอิสลามศึกษา 2 (1-2-3) นก.
  ระดับปริญญาโท 2 ปี
  ชื่อวิชา การค้นคว้าอิสระ 3 (0-0-0) นก.
  ชื่อวิชา การปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 3 (0-0-240) นก.
  ชื่อวิชา การปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 3 (0-0-240) นก.
  ชื่อวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา 2 (1-2-3) นก.
  ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 (180) นก.
  ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 (0-0-90) นก.
  ชื่อวิชา นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษา 2 (1-2-3) นก.
  ชื่อวิชา ปรัชญาการศึกษาและแนวคิดอิสลาม 2 (1-2-3) นก.
  ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ 6 (0-0-0) นก.
  ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ 9 (0-0-0) นก.

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

ความสามารถทางภาษามาเลย์  อินโดนีเซีย  อาหรับ  ชำนาณเชิงวิชาการเกี่ยวกับการสอนอิสลามศึกษา    การสอนชีวประวัติศาสดา    การสอนเตาฮีด    การบริหารการศึกษาอิสลาม  ภาวะผู้นำทางการศึกษา  ภาวะผู้นำตามหลักการอิสลาม  ปรัชญาการศึกษา    จิตวิทยาศาสนา  จิตวิทยาพัฒนาการ  และจิตวิทยาวัยรุ่น

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

780102  อิสลามศึกษา    650107  หลักสูคร  และการสอน      650165  การบริหารการศึกษา    630209  ภาวะผู้นำ  และพฤติกรรมองค์กร    650102  การวิจัยทางการศึกษา    7117  ภาษามาเลยื  (Malay  language)
650105  การแนะแนวและให้ค  าปรึกษา  (Guidance  and  Counseling)        610410  จิตวิทยาพัฒนาการ  และ    610402  -  จิตวิทยํากํารศึกษํา  (Educational  Psychology)  650109  การพัฒนาหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

เชี่่ยวชาญเกี่ยวกับ  การติดต่อสื่อสารเพื่อทำงานทางการศึกษาร่วมกันกับต่างประเทศได้แก่  อินโดนีเซีย  และมาเลย์เซีย  และองค์กรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด