อาจารย์ปราณี หลำเบ็ญสะ

12 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) PROFILE อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

------------------------------------------------------------------

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี

สาขาวิชาอิสลามศึกษา

2. ชื่อ – สกุล                        นางสาวปราณี  หลำเบ็ญสะ

3. ตำแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์   

4. สังกัด                              คณะครุศาสตร์

5. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

การวัดผลและวิจัยการศึกษา

2553

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ)

ครุศาสตร์อิสลาม

2547

 

 

บทความทางวิชาการ

งานวิจัย

- การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยเชิงพื้นที่ตามความต้องการจำเป็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2019

- ผลการใช้เครื่องมือประเมินผลระหว่างเรียนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2019 

- การประเมินประสิทธิผลกิจกรรมบริการวิชาการประจำปึงบประมาณ๒๕๖๑ ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา., ปีที่จัดทำ 2018

- การประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาหลักสูตรวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อ, ปีที่จัดทำ 2017

- ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้การเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2017

- โครงการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2559, ปีที่จัดทำ 2017

- การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ปีการศึกษา 2555-2557 : การวิเคราะห์อภิมาน”., ปีที่จัดทำ 2016

- โครงการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2558., ปีที่จัดทำ 2016

- การประเมินหลักสูตรสังกัดคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2556., ปีที่จัดทำ 2014

- การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ : กรณีศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 4)., ปีที่จัดทำ 2014

- การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ : กรณีศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2)., ปีที่จัดทำ 2013

- การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ : กรณีศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 3)., ปีที่จัดทำ 2013

- การใช้แผนที่ความคิดและการทดสอบย่อยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2012

ตำรา

- การวัดและประเมินผลการศึกษา, ปีที่จัดทำ 2018 

 

ประสบการณ์สอน

ระดับปริญญาตรีx 10 ปี
ชื่อวิชา การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การประเมินผลเด็กปฐมวัย 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การวิจัยทางการศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 2 (90) นก.
ชื่อวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 2 (90) นก.
ชื่อวิชา วิธีวิทยาการวิจัยในอิสลาม 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา หลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา หลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา เทคนิคและวิธีประเมินการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) นก.
ระดับปริญญาโท 2 ปี
ชื่อวิชา การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยทางการศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติขั้นสูง 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา สถิตินอนพาราเมตริก 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา สถิติเพื่อการวิจัย 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา สัมมนาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา สัมมนาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา 2 (1-2-3) นก.

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

การวิจัยทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด