>> ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาตราจารย์ อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563

12 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานคณาจารย์