ได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสาร TCI กลุ่ม 2 วารสารอิสลามศึกษา วิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

13 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ)