กิจกรรมวันปีใหม่ 2565 คณะครุศาสตร์

28 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร (Activities' News)

เมื่อวันที่ (27 ธันวาคม 2564) อาจารย์ ดร.มูฮัมหมัด  เนสะและ และ อาจารย์ปราณี  หลำเบ็ญสะ อาจารย์ประจำหลักสูตรอิสลามศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ 2565 คณะครุศาสตร์  โดยมีเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ เข้าร่วมสนุก สร้างสรรค์ สร้างความสามัคคีในคณะ โดยมีอาจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์  เป็นประธานกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งเป็นกิจกรรมแบบ online & on site