อ่านคุฏบะฮฺ

19 กุมภาพันธ์ 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร (Activities' News)

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ ดร.อิสมาแอ  สนิ อาจารย์ประจำหลักสูตรอิสลามศึกษา  สาขาวิชาอิสลามศึกษา ได้อ่านคุฎบะฮฺวันศุกร์ เรื่อง การเตรียมพร้อมสู่รอมฎอนอันประเสริฐ ณ มัสยิดมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้เข้าร่วมพิธีการละหมาดวันศุกร์ด้วย