นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมกิจกรรม เสวนาและนำเสนอผลงานการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ ปี 2565 PTS Teacher Talents Show 2022)

10 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2565 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสวนาและนำเสนอผลงานการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ ปี 2565 PTS Teacher Talents Show 2022)” 
น. ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร ๒๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา