อาจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน

18 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

ฮูซีน อับดุลรามัน. (2559). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการจำเป็นในการจัดกิจกรรมนาชีดของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา :          

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ

- ตำรา

           ฮูซีน อับดุลรามัน และคณะ. หลักการสอนอิสลามศึกษาเบื้องต้น. ยะลา :
               โรงพิมพ์เอสพริ้นท์(2005).