อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด

18 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

งานวิจัย

อับดุลฮาลิม อาแด. (2560). รายงานการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดยะลา. ยะลา :       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อับดุลรอแม สุหลง, อับดุลฮาลิม อาแด, อิบบรอเฮง อาลฮูเซน. (2558). รายงานการวิจัยเรื่องการแก้ปัญหาการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาและสามัญศึกษาระดับตอนปลายไม่พร้อมกัน : กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อับดุลฮาลิม อาแด. (2553). รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการใช้วรรณกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสรุปความภาษามลายู สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 2. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   บทความ

Abdulhalim Ardae. (2016). Islamic Studies in Family Environment (Pendidikan Islam dalam Lingkungan Keluarga). The 5th National and International Academic Conference. 2016. April 24-26, 2016. Yala Rajabhat University, Thailand.

Abdulhalim Ardae. (2015). Konsep 3 A: Proses Pendidikan Insal Kamil. The 3rd  YRU National and International Conference in Islamic Education and Educational Development, (The 3rd YRU-NICEED 2015).Future and Challenge May 28-29, 2015. Yala Rajabhat University, Thailand.

  หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ

  ตำรา

    อับดุลฮาลิม อาแด และคณะ. หลักการสอนอิสลามศึกษาเบื้องต้น. ยะลา :
         
โรงพิมพ์เอสพริ้นท์(2005).