นำเสนอเค้าโครงงานวิจัย Logical Framework

19 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด และคณาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา
ได้นำเสนอเค้าโครงงานวิจัย Logical Framework สำหรับผู้ยื่นขอทุนวิจัยเงินรายได้ ประจำปี 2565”ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม google Meet

โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัจน์ สองเมือง จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์  รองคณบดีคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำในการดำเนินการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด