กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

21 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด และ อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ของฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ วิทยากรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช และ อ.ดร.รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์
ร่วมมอบความรู้และจัดการเรียนรู้เชิงรุกให้แก่คณาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา