รายวิชาหลักสูตร

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

รายวิชา 

รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ดังนี้

 

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

            ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

 

                        1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร      ไม่น้อยกว่า 

  12       หน่วยกิต

 

 

  1. วิชาบังคับ                                             

  10       หน่วยกิต

 

2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

 

 2(1-2-3)

2100102

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน

2(1-2-3)

 

Speaking and Writing Skills Development

 

2100104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้

2(1-2-3)

 

English for Communication and Learning Development

 

2100107

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

2(1-2-3)

 

Melayu for Communication

 

2100108

 

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้

Melayu for Communication and Learning Development

2(1-2-3)

2100115

 

[1]2100117 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1     

English for Communication 1

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                                    

Thai for Careees         

                    

2(1-2-3)

 

2(1-2-3)

 

  1. วิชาเลือก                            ไม่น้อยกว่า                 

    2       หน่วยกิต

 

[1]2100103

หลักการอ่านและการเขียนคำไทย

Principles of Reading and Writing Thai Words

 2(2-0-4)

2100105

การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ

Development of speaking and reading skills in English

 2(1-2-3)

2100106

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน

English for Reading and Writing Development

 2(1-2-3)

2100109

ภาษามลายูพื้นฐาน

Basic Melayu

 2(1-2-3)

2100110

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

Chinese for Communication

 2(1-2-3)

2100111

ภาษาอาหรับพื้นฐาน

Basic Arabic

 2(1-2-3)

2100116

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

English for Communication 2

 2(1-2-3)

 

 

 

                       1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                  

   6       หน่วยกิต

 

2100112

วิทยาการแห่งความสุข

2(1-2-3

 

Happiness Study

 

2100113

สุนทรียวิจักขณ์

2(2-0-4)

 

Aesthetics Approach

 

2100114

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2(1-2-3)

 

Information for Life Long Learning

 

2100118

ความจริงของชีวิต

2(2-0-4)

 

Truth of Life

 

2100119

การพัฒนาตน

2(2-0-4)

 

Self Development

 

2100120

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต

2(1-2-3)

 

Aesthetics for Life

 

 

 

 

 

                       1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                  

   6       หน่วยกิต

 

2150101

สังคมภิวัตน์

Socialization

2(2-0-4)

2150102

การจัดการทางสังคม

Social Management

2(2-0-4)

2150103

ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ

Life Skills and Public Conscious Mind

2(2-0-4)

2150108

ทักษะในการดำเนินชีวิต  

Skills for Life

2(1-2-3)

2150109

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย

Life and Thai Culture

 

2(1-2-3)

 

                       1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 

   6       หน่วยกิต

 

4100101

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Mathematics in Daily Life

 2(1-2-3)

4100102

 

4100103

 

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต        

Science for the Quality of Life Development

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                            

Information Technology in Daily Life

 2(1-2-3)

 

2(1-2-3)

4100108

 

4100109

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Science in Daily Life

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  

Sports for the Quality of Life Development                          

2(1-2-3)

 

2(1-2-3)  

                 

 

 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

   128

 หน่วยกิต

 

                       2.1 กลุ่มวิชาชีพครู         

 50      หน่วยกิต

 

 

                      2.1.1) วิชาการศึกษา                                 

  36       หน่วยกิต

 

 

                           1)  วิชาบังคับ                                                   

  34       หน่วยกิต

 

1100201

 

ภาษาและวัฒนธรรม   

Language and Culture

3(2-2-5)

1101101

ความเป็นครู

Professional Teachers

3(2-2-5)

1101202

ปรัชญาการศึกษา

Philosophy  of  Education

3(2-2-5)

1101203

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

Moral and Ethics

2(1-2-3)

1101302

 

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Education for Sustainable Development

3(3-0-6)

1102202

การพัฒนาหลักสูตร

Curriculum Development

3(2-2-5)

1102304

การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน

Learning and Classroom Management

3(2-2-5)

1103402

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

Innovation and Information Technology for Education

3(2-2-5)

1104201

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

Educational Measurement and Evaluation

3(2-2-5)

1104302

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

Research for Learning Improvement

3(2-2-5)

1105202

จิตวิทยาสำหรับครู

Psychology for Teachers

3(2-2-5)

1106101

การประกันคุณภาพการศึกษา 

Educational Quality Assurance

2(1-2-3)

                 

 

 

                            2)  วิชาเลือก                             ไม่น้อยกว่า                      

    2       หน่วยกิต

 

1100102

 

การพัฒนาทักษะการคิด

Thinking Skill Development

2(1-2-3)

 

1100103

มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู

Human Relationship for Teachers

2(1-2-3)

 

1100104

การสอนเพศศึกษา

Sexuality Education

2(1-2-3)

 

1102101

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

Local Curriculum Development

2(1-2-3)

 

1102203   

การนิเทศการสอน

Instructional Supervision

2(1-2-3)

 

 

1103101

การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา

Utilization of Mass Media in Education

2(1-2-3)

 

1105101

จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น

Adolescent Guidance Psychology

2(1-2-3)

 

 

1108201  

จิตวิทยาเด็กพิเศษ

Exceptional Child Psychology

2(1-2-3)

 

1109101

นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู

Introduction to Recreation for Teachers

2(1-2-3)

 

1109202

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น

Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader
Training Course

2(1-2-3)

 

1109303

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น

Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course

2(1-2-3)

 

1109404

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น

Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader
Training Course

2(1-2-3)

 

 

                      2.1.2) วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู                                 

  14       หน่วยกิต

 

1100403

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1

1(90 ชั่วโมง)

 

Teaching Practice 1

 

1100404

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2

1(90 ชั่วโมง)

 

Teaching Practice 2

 

1100506

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   

6(540 ชั่วโมง)

 

Practicum 1

 

1100507

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

6(540 ชั่วโมง)

 

Practicum 2

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       2.2 กลุ่มวิชาเอก                 ไม่น้อยกว่า

 79      หน่วยกิต

 

 

                       2.2.1) วิชาเอก                                 

 69      หน่วยกิต

 

 

                           1)  วิชาเอกบังคับ                                                   

 52      หน่วยกิต

 

1102209

อุลูมอัล-กุรอาน

2(1-2-3)

 

Ulum Al-Qur’an

 

1102310

อัล-กุรอาน1

3(2-2-5)

 

Al-Qur’an 1

 

1102211

อัล-กุรอาน2

3(2-2-5)

 

Al-Qur’an 2

 

1102212

จริยธรรมและบุคลิกภาพมุสลิม

2(1-2-3)

 

Islamic Ethics and Muslim Characteristics

 

1102213

การสอนชีวประวัติบรรดาศาสดาสำหรับครูอิสลามศึกษา  

2(1-2-3)

 

Teaching Prophets Biography for Islamic Teachers

 

1102214

ประวัติศาสตร์อิสลาม 1  

2(1-2-3)

 

Islamic History 1

 

*1102216

การสอนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขสำหรับครูอิสลามศึกษา

3(2-2-5)

 

*1102217

 

1102315

Teaching Peace Building for Islamic Teachers

การบริหารและการจัดการการสอนอิสลามศึกษา 

Islamic Education Administration and Management

ประวัติศาสตร์อิสลาม 2     

Islamic History 1

 

3(2-2-5)

 

2(1-2-3)

1102319

หะดีษ       

3(2-2-5)

 

Hadith

 

1102320

การสอนหะดีษสำหรับครูอิสลามศึกษา            

3(2-2-5)

 

Teaching Hadith for Islamic Teachers

 

1102321

เตาฮีด 1          

2(1-2-3)

 

Tawhid 1

 

1102323

การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2(1-2-3)

                  

 Islamic Education in Southern Provinces

 

1102324

เตาฮีด 2

2(1-2-3)

 

Tawhid 2

 

1102325

อิสลามกับวิทยาศาสตร์       

2(1-2-3)

 

Islam and Science

 

1102326

สัมมนาทางการสอนอิสลามศึกษา   

2(1-2-3)

 

Seminar in Teaching Islamic Education 

 

1102435

อุลูมอัล-หะดีษ

2(1-2-3)

 

Ulum al-Hadith

 

1102336

ฟิกฮฺเบื้องต้น

2(1-2-3)

 

Introduction to Figh

 

1102437

ฟิกฮฺ 1

2(1-2-3)

 

Fiqh 1

 

1102438

ภาษาอาหรับสำหรับการศึกษาอิสลาม               

2(1-2-3)

                   

Arabic Language for Islamic Education

 

1102439

ปรัชญาการศึกษาอิสลาม

2(1-2-3)

                 

Philosophy of Islamic Education                  

 

1102440

อิสลามานุวัตรทางการศึกษา             

2(1-2-3)

 

Islamization of Knowledge

 

1102441

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลาม  

3(2-2-5)

 

Research Methodology in Islamic Education

 

1102443

การศึกษาอิสลามในอาเซียน        

2(1-2-3)

 

Islamic Education in ASEAN

 

           
 

 

 

                          2)  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

17 หน่วยกิต

 

1102218

ภาวะผู้นำในอิสลาม

Islamic Leadership

2(1-2-3)

1102322

ฮาลาลศึกษา

Halal Studies

2(1-2-3)

 

1102327

การสอนตัจญฺวีดสำหรับครูอิสลามศึกษา

3(2-2-5)

 

Teaching Tajwid for Islamic Teachers

 

1102328

อารยธรรมอิสลาม     

Islamic Civilization  

2(1-2-3)

1102329

ปราชญ์และนักคิดมุสลิม      

2(1-2-3)

 

Philosophers and Muslim Thinkers

 

1102330

มุสลิมในโลกปัจจุบัน       

2(1-2-3)

 

Muslim in Contemporary World

 

1102331

ศาสนาเปรียบเทียบ     

2(1-2-3)

 

Comparative Religion

 

 

1102332

อิสลามและวัฒนธรรม      

2(1-2-3)

 

Islam and Culture

 

1102442

ภาษาอาหรับ          

3(2-2-5)

 

Arabic Language

 

1102444

กฎหมายครอบครัวอิสลาม

2(1-2-3)

 

Islamic Family Law

 

1102445

เศรษฐศาสตร์อิสลาม

3(2-2-5)

 

Islamic Economics

 

1102446

การนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 

2(1-2-3)

 

Supervision on Learning Management for Islamic Education

 

1102447

การประกันคุณภาพการศึกษาอิสลามศึกษา

2(1-2-3)

 

1102448

Quality  Assurance  in  Islamic Education

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับอิสลามศึกษา

Computer  Assisted Instruction for Islamic Studies

 

3(2-2-5)

1102449

ดะอฺวะฮฺศึกษา

2(1-2-3)

 

1102454

Da’wah  Education

ฟิกฮฺ 2

 

2(1-2-3)

           

                 Fiqh 2

 

                   วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ                                            6      หน่วยกิจ

 1102345    การออกแบบการจัดการเรียนรู้การสอนอิสลามศึกษา                           3(2-2-5)

                 Learning Management Design in Islamic Education

 1102346    สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้การสอนอิสลามศึกษา                                  3(2-2-5)

                 Instruction Media and Innovation in Islamic Education

 

 

                   เลือกจากวิชาเลือกการสอนวิชาเอก

    4       หน่วยกิต

 

1102333

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนอิสลามศึกษา

2(1-2-3)

 

1102334

Information Technology for Instruction of Islamic Education

ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา                                   3(2-2-5)

Skills and Techniques of Learning Management  in Islamic Education

 

2(1-2-3)

1102335

วิธีการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม  

2(1-2-3)

 

 

Methodology of Teaching Critical and Creative Thinking Skills in Islam

 

 

1102336

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในอิสลามศึกษา

2(1-2-3)

 

Integrated  Learning Management in Islamic Education

 

           
 

  1102452    การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา                                                    2(1-2-3)

                 Curriculum  Development of Islamic Education

  

                 3. หมวดวิชาเลือกเสรี            ไม่น้อยกว่า                           6       หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้

 

 

หมายเหตุ [1] หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำหร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)

หมายเหตุ * รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร