รายวิชาหลักสูตร

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

 

รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ดังนี้

 

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

            ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

 

                        1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร      ไม่น้อยกว่า 

  12       หน่วยกิต

 
 
  1. วิชาบังคับ                                             

  10       หน่วยกิต

 

2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

 2(1-2-3)

2100102

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน

2(1-2-3)

 

Speaking and Writing Skills Development

 

2100104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้

2(1-2-3)

 

English for Communication and Learning Development

 

2100107

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

2(1-2-3)

 

Melayu for Communication

 

2100108

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้

Melayu for Communication and Learning Development

2(1-2-3)

2100115

 

[1]2100117 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1     

English for Communication 1

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                                    

Thai for Careees         

                    

2(1-2-3)

 

2(1-2-3)

 
  1. วิชาเลือก                            ไม่น้อยกว่า                 

    2       หน่วยกิต

 

[1]2100103

หลักการอ่านและการเขียนคำไทย

Principles of Reading and Writing Thai Words

 2(2-0-4)

2100105

การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ

Development of speaking and reading skills in English

 2(1-2-3)

2100106

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน

English for Reading and Writing Development

 2(1-2-3)

2100109

ภาษามลายูพื้นฐาน

Basic Melayu

 2(1-2-3)

2100110

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

Chinese for Communication

 2(1-2-3)

2100111

ภาษาอาหรับพื้นฐาน

Basic Arabic

 2(1-2-3)

2100116

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

English for Communication 2

 2(1-2-3)

 

 

                       1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                  

   6       หน่วยกิต

 

2100112

วิทยาการแห่งความสุข

2(1-2-3

 

Happiness Study

 

2100113

สุนทรียวิจักขณ์

2(2-0-4)

 

Aesthetics Approach

 

2100114

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2(1-2-3)

 

Information for Life Long Learning

 

2100118

ความจริงของชีวิต

2(2-0-4)

 

Truth of Life

 

2100119

การพัฒนาตน

2(2-0-4)

 

Self Development

 

2100120

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต

2(1-2-3)

 

Aesthetics for Life

 
     
 

                       1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                  

   6       หน่วยกิต

 

2150101

สังคมภิวัตน์

Socialization

2(2-0-4)

2150102

การจัดการทางสังคม

Social Management

2(2-0-4)

2150103

ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ

Life Skills and Public Conscious Mind

2(2-0-4)

2150108

ทักษะในการดำเนินชีวิต  

Skills for Life

2(1-2-3)

2150109

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย

Life and Thai Culture

2(1-2-3)

 

                       1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 

   6       หน่วยกิต

 

4100101

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Mathematics in Daily Life

 2(1-2-3)

4100102

 

4100103

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต        

Science for the Quality of Life Development

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                            

Information Technology in Daily Life

 2(1-2-3)

 

2(1-2-3)

4100108

 

4100109

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Science in Daily Life

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  

Sports for the Quality of Life Development                          

2(1-2-3)

 

2(1-2-3)  

                 

 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

   128

 หน่วยกิต

 

                       2.1 กลุ่มวิชาชีพครู         

 50      หน่วยกิต

 
 

                      2.1.1) วิชาการศึกษา                                 

  36       หน่วยกิต

 
 

                           1)  วิชาบังคับ                                                   

  34       หน่วยกิต

 

1100201

ภาษาและวัฒนธรรม   

Language and Culture

3(2-2-5)

1101101

ความเป็นครู

Professional Teachers

3(2-2-5)

1101202

ปรัชญาการศึกษา

Philosophy  of  Education

3(2-2-5)

1101203

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

Moral and Ethics

2(1-2-3)

1101302

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Education for Sustainable Development

3(3-0-6)

1102202

การพัฒนาหลักสูตร

Curriculum Development

3(2-2-5)

1102304

การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน

Learning and Classroom Management

3(2-2-5)

1103402

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

Innovation and Information Technology for Education

3(2-2-5)

1104201

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

Educational Measurement and Evaluation

3(2-2-5)

1104302

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

Research for Learning Improvement

3(2-2-5)

1105202

จิตวิทยาสำหรับครู

Psychology for Teachers

3(2-2-5)

1106101

การประกันคุณภาพการศึกษา 

Educational Quality Assurance

2(1-2-3)

                 

 

 

                            2)  วิชาเลือก                             ไม่น้อยกว่า                      

    2       หน่วยกิต

 

 

การพัฒนาทักษะการคิด

Thinking Skill Development

2(1-2-3)

 

1100103

มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู

Human Relationship for Teachers

2(1-2-3)

 

1100104

การสอนเพศศึกษา

Sexuality Education

2(1-2-3)

 

1102101

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

Local Curriculum Development

2(1-2-3)

 

1102203   

การนิเทศการสอน

Instructional Supervision

2(1-2-3)

 

1103101

การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา

Utilization of Mass Media in Education

2(1-2-3)

 

1105101

จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น

Adolescent Guidance Psychology

2(1-2-3)

 

1108201  

จิตวิทยาเด็กพิเศษ

Exceptional Child Psychology

2(1-2-3)

 

1109101

นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู

Introduction to Recreation for Teachers

2(1-2-3)

 

1109202

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น

Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader
Training Course

2(1-2-3)

 

1109303

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น

Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course

2(1-2-3)

 

1109404

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น

Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader
Training Course

2(1-2-3)

 
 

                      2.1.2) วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู                                 

  14       หน่วยกิต

 

1100403

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1

1(90 ชั่วโมง)

 

Teaching Practice 1

 

1100404

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2

1(90 ชั่วโมง)

 

Teaching Practice 2

 

1100506

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   

6(540 ชั่วโมง)

 

Practicum 1

 

1100507

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

6(540 ชั่วโมง)

 

Practicum 2

 
             

 

 

                       2.2 กลุ่มวิชาเอก                 ไม่น้อยกว่า

 79      หน่วยกิต

 
 

                       2.2.1) วิชาเอก                                 

 69      หน่วยกิต

 
 

                           1)  วิชาเอกบังคับ                                                   

 52      หน่วยกิต

 

1102209

อุลูมอัล-กุรอาน

2(1-2-3)

 

Ulum Al-Qur’an

 

1102310

อัล-กุรอาน1

3(2-2-5)

 

Al-Qur’an 1

 

1102211

อัล-กุรอาน2

3(2-2-5)

 

Al-Qur’an 2

 

1102212

จริยธรรมและบุคลิกภาพมุสลิม

2(1-2-3)

 

Islamic Ethics and Muslim Characteristics

 

1102213

การสอนชีวประวัติบรรดาศาสดาสำหรับครูอิสลามศึกษา  

2(1-2-3)

 

Teaching Prophets Biography for Islamic Teachers

 

1102214

ประวัติศาสตร์อิสลาม 1  

2(1-2-3)

 

Islamic History 1

 

*1102216

การสอนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขสำหรับครูอิสลามศึกษา

3(2-2-5)

 

*1102217

 

1102315

Teaching Peace Building for Islamic Teachers

การบริหารและการจัดการการสอนอิสลามศึกษา 

Islamic Education Administration and Management

ประวัติศาสตร์อิสลาม 2     

Islamic History 1

 

3(2-2-5)

 

2(1-2-3)

1102319

หะดีษ       

3(2-2-5)

 

Hadith

 

1102320

การสอนหะดีษสำหรับครูอิสลามศึกษา            

3(2-2-5)

 

Teaching Hadith for Islamic Teachers

 

1102321

เตาฮีด 1          

2(1-2-3)

 

Tawhid 1

 

1102323

การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2(1-2-3)

                  

 Islamic Education in Southern Provinces

 

1102324

เตาฮีด 2

2(1-2-3)

 

Tawhid 2

 

1102325

อิสลามกับวิทยาศาสตร์       

2(1-2-3)

 

Islam and Science

 

1102326

สัมมนาทางการสอนอิสลามศึกษา   

2(1-2-3)

 

Seminar in Teaching Islamic Education 

 

1102435

อุลูมอัล-หะดีษ

2(1-2-3)

 

Ulum al-Hadith

 

1102336

ฟิกฮฺเบื้องต้น

2(1-2-3)

 

Introduction to Figh

 

1102437

ฟิกฮฺ 1

2(1-2-3)

 

Fiqh 1

 

1102438

ภาษาอาหรับสำหรับการศึกษาอิสลาม               

2(1-2-3)

                   

Arabic Language for Islamic Education

 

1102439

ปรัชญาการศึกษาอิสลาม

2(1-2-3)

                 

Philosophy of Islamic Education                  

 

1102440

อิสลามานุวัตรทางการศึกษา             

2(1-2-3)

 

Islamization of Knowledge

 

1102441

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลาม  

3(2-2-5)

 

Research Methodology in Islamic Education

 

1102443

การศึกษาอิสลามในอาเซียน        

2(1-2-3)

 

Islamic Education in ASEAN

 
           

 

 

                          2)  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

17 หน่วยกิต

 

1102218

ภาวะผู้นำในอิสลาม

Islamic Leadership

2(1-2-3)

1102322

ฮาลาลศึกษา

Halal Studies

2(1-2-3)

1102327

การสอนตัจญฺวีดสำหรับครูอิสลามศึกษา

3(2-2-5)

 

Teaching Tajwid for Islamic Teachers

 

1102328

อารยธรรมอิสลาม     

Islamic Civilization  

2(1-2-3)

1102329

ปราชญ์และนักคิดมุสลิม      

2(1-2-3)

 

Philosophers and Muslim Thinkers

 

1102330

มุสลิมในโลกปัจจุบัน       

2(1-2-3)

 

Muslim in Contemporary World

 

1102331

ศาสนาเปรียบเทียบ     

2(1-2-3)

 

Comparative Religion

 

1102332

อิสลามและวัฒนธรรม      

2(1-2-3)

 

Islam and Culture

 

1102442

ภาษาอาหรับ          

3(2-2-5)

 

Arabic Language

 

1102444

กฎหมายครอบครัวอิสลาม

2(1-2-3)

 

Islamic Family Law

 

1102445

เศรษฐศาสตร์อิสลาม

3(2-2-5)

 

Islamic Economics

 

1102446

การนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 

2(1-2-3)

 

Supervision on Learning Management for Islamic Education

 

1102447

การประกันคุณภาพการศึกษาอิสลามศึกษา

2(1-2-3)

 

1102448

Quality  Assurance  in  Islamic Education

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับอิสลามศึกษา

Computer  Assisted Instruction for Islamic Studies

 

3(2-2-5)

1102449

ดะอฺวะฮฺศึกษา

2(1-2-3)

 

1102454

Da’wah  Education

ฟิกฮฺ 2

 

2(1-2-3)

           

                 Fiqh 2

 

                   วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ                                            6      หน่วยกิจ

 1102345    การออกแบบการจัดการเรียนรู้การสอนอิสลามศึกษา                           3(2-2-5)

                 Learning Management Design in Islamic Education

 1102346    สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้การสอนอิสลามศึกษา                                  3(2-2-5)

                 Instruction Media and Innovation in Islamic Education

 

 

                   เลือกจากวิชาเลือกการสอนวิชาเอก

    4       หน่วยกิต

 

1102333

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนอิสลามศึกษา

2(1-2-3)

 

1102334

Information Technology for Instruction of Islamic Education

ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา                                   3(2-2-5)

Skills and Techniques of Learning Management  in Islamic Education

 

2(1-2-3)

1102335

วิธีการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม  

2(1-2-3)

 

Methodology of Teaching Critical and Creative Thinking Skills in Islam

 

1102336

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในอิสลามศึกษา

2(1-2-3)

 

Integrated  Learning Management in Islamic Education

 
           

 

  1102452    การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา                                                    2(1-2-3)

                 Curriculum  Development of Islamic Education

  

                 3. หมวดวิชาเลือกเสรี            ไม่น้อยกว่า                           6       หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้