จำนวนหน่วยกิต/รูปแบบหลักสูตร

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต

 

1  รูปแบบของหลักสูตร

          1.1 รูปแบบ     

     หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี  

1.2 ประเภทของหลักสูตร

     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

1.3 ภาษาที่ใช้

     จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทย ภาษาอาหรับและภาษามลายู

 

1.4 การรับเข้าศึกษา

 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
1.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

      เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว