ชื่อหลักสูตร

27 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

รหัสและชื่อหลักสูตร

          รหัสหลักสูตร     :  25561571100513

ภาษาไทย        :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Education Program  in Teaching Islamic

                                  Education

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  :  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

                             ชื่อย่อ   :  ค.บ. (การสอนอิสลามศึกษา)

          ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Education (Teaching Islamic Education)

                             ชื่อย่อ   :  B.Ed. (Teaching Islamic Education)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด