อาจารย์อิบบรอเฮง อาลฮูเซน

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม)

 งานวิจัย

อับดุลรอแม สุหลง, อับดุลฮาลิม อาแด และอิบบรอเฮง อาลฮูเซน. (2559) รายงานการวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาและสามัญศึกษาระดับตอนปลายไม่พร้อมกัน กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศุภลักษณ์ สินธนา, อิบบรอเฮง ฮาลฮูเซน, ปราณี หลำเบ็ญสะ และมูหัมมัดสุใหมี เฮงยามา. (2558). รายงานวิจัยเรื่อง ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ

           เอกสารประกอบการสอน

มูฮำมัด อาลี อัลบารฺ. (2551). สุรา ในทัศนะทางวิชาการแพทย์และวิชาการฟิกฮฺ. (แปลจาก  الخمربين الطب والفقهโดย อิบบรอเฮง อาลฮูเซน).พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ตำรา

                            อิบบรอเฮง อาลฮูเซน และคณะ. หลักการสอนอิสลามศึกษาเบื้องต้น. ยะลา  โรงพิมพ์เอสพริ้นท์(2005).