อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังจากศึกษาจบ

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา :

  1. ครูสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษา
  2. บุคลากรทางการศึกษาอื่นทุกสังกัดที่จัดการศึกษา
  3. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ครูสอนทั่วไป ล่าม มัคคุเทศก์ ที่ปรึกษาทางด้านกระบวนการตรวจสอบอาหารฮาลาลเป็นต้น
  4. ศึกษานิเทศก์ด้านอิสลามศึกษา