การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2562

10 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 7 คณะครุศษสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอิทนร์ เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์ และอาจารย์ ดร.ศุภาวิณี กิติวินิต เป็นกรรมการ