หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

18 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 สิงหาคม 2564 หลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา ได้ดำเนินการโครงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ถอดบทเรียนรอมฎอน สู่วิถีชีวิตมุสลิมในรอบปี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มุคลิศ ดอเล๊าะ เป็นวิทยากรบรรยายและถอดบทเรียนให้แก่นักศึกษา ผ่านระบบวีดีโอออนไลน์ (google meet)