โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาในศตวรรษที่ 21

14 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาในศตวรรษที่ 21

เรื่อง การออกแบบการสอนอิสลามศึกษาออนไลน์ Google Site  Live Work Sheet  Word Wall และ Google form ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2564  ให้กับครูอิสลามศึกษา โดยมี นายแวอัศรี แวมายิ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เป็นวิทยากร