โครงการสัมมนา เรื่อง ครูยุคใหม่ สู่ห้องเรียนออนไลน์

7 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “ครูยุคใหม่ สู่ห้องเรียนออนไลน์”

ภายใต้รายวิชา สัมมนาทางการสอนอิสลามศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา  

ในงานมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับวิทยากร 4 ท่าน 4 สถาบัน ได้แก่

นายบัดรุลอามีน บูกุ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นายวีรศักษ์ วงศ์ช่าง นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี นายมูฮัมหมัด อารีฟ เบญจสม นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์

และนางสาวอิลฮัม สะตียา นักศึกษาคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี