เบิกฟ้า วชช.ยะลา "พหุวัฒนธรรม ชุมชนเข้มแข็ง เชื่อมสันติสุขชายแดนใต้"

7 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ผศ.ฮูซีน อับดุลรามัน และอาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยชุมชนจังหวัดยะลา

เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนาชีดในงาน เบิกฟ้า วชช.ยะลา "พหุวัฒนธรรม ชุมชนเข้มแข็ง เชื่อมสันติสุขชายแดนใต้"