กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 เรื่อง นวัตกรรมการสอนออนไลน์

18 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21
เรื่อง นวัตกรรมการสอนออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะเป็นเลิศ
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4  ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดในรูปแบบออนไลน์
ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings