นำเสนอเค้าโครงงานวิจัย Logical Framework

19 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด และคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ได้นำเสนอเค้าโครงงานวิจัย Logical Framework สำหรับผู้ยื่นขอทุนวิจัยเงินรายได้ ประจำปี 2565”ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม google Meet

โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัจน์ สองเมือง จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ รองคณบดีคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำในการดำเนินการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ต่อไป