Digital literacy นวัตกรรมการสอนออนไลน์

22 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20-21 พ.ย. 2564 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 เรื่อง นวัตกรรมการสอนออนไลน์

ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะเป็นเลิศ 

โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings  วิทยากรโดย นายแวอัสรี  แวมายิ

นักวิชาการศึกษา  สำหนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2