กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที 2-4

23 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2564 คณาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

ได้ดำเนินการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที 2-4 เรื่อง การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ในการปฐมนิเทศครั้งนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ให้คำแนะนำในการเลือกโรงเรียนและการเตรียมพร้อมสู่
การปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในปีการศึกษาที่ 2/2564 พร้อมรับฟังปัญหาและการสะท้อนคิด
จากนักศึกษาในทุกชั้นปี