ประชุมบุคลากร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมที่ 2

24 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 พ.ย.64 อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอรอิสลามศึกษาเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมเปิดภาคเรียน 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์

เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของบุคลากรในช่วงเปิดภาคเรียน รวมถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 การเข้า – ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พร้อมแนะนำบุคลากรใหม่ สายวิชาการและสายสนับสนุน

ในการประชุมมีการชี้แจงประเด็นที่สำคัญ เรื่องแนวทางและมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยอาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประเด็นการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 และปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์  แซ่หลี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และชี้แจงแนวทางการพัฒนาและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์  ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ข้อสงสัย ข้อซักถามจากบุคลากร  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน