"เปิดโลกการศึกษา เพื่ออนาคตใหม่" ( New Normal )

29 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด ประธานหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร "เปิดโลกการศึกษา เพื่ออนาคตใหม่" ( New Normal ) เลือกเรียนคณะที่ใช่สู่อาชีพที่ฝัน
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วม ผ่านระบบ Zoom Meeting