นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาการสอน

29 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28-30 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน
ได้ลงพื้นที่นิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
ชั้นปีที่ 3 ขั้นทดลองสอน และนักศึกษาชั้นปีที่ 5
ขั้นฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง โรงเรียนบ้านตะลูโบ๊ะ จังหวัดปัตตานี

โรงเรียนบ้านบุดี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) จังหวัดยะลา