อาจารย์ประจำหลักสูตร นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

6 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 - 5 มกราคม  2565  อาจารย์อับดุลฮาลิม  อาแด  ได้ลงพื้นที่นิเทศติดตาม
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาชั้นปีที่ 3  
ขั้นทดลองสอน  ณ  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองบ้านธารโต และโรงเรียนอนุบาลเบตง
 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ขั้นฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านราโมง อำเภดเบตง จังหวัดยะลา