ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ได้ร่วมตรวจทานแบบเรียนอิสลามศึกษาสำหรับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด

7 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่  6  มกราคม  2565  อาจารย์อับดุลฮาลิม  อาแด  ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ได้ร่วมตรวจทานแบบเรียนอิสลามศึกษาสำหรับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
ณ มูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกาประจำจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดปัตตานี