อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ได้ลงนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

23 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2565 อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

ได้ลงนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านรามัน โรงเรียนบ้านไม้แก่น จังหวัดยะลา

โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง และโรงเรียนอนุบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี