อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ได้ลงนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

23 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน  อับดุลรามัน อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

ได้ลงนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำโรงเรียนและประจำหลักสูตร

โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ โรงเรียนบ้านยี่งอ และโรงเรียนบ้านยารอ จังหวัดนราธิวาส