กิจกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา ระดับปฐมวัย

3 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา ระดับปฐมวัย ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะเป็นเลิศ
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อับดุลฮาลิม  อาแด ประธานหลักสูตรเป็นประธานเปิดกิจกรรม

และอาจารย์ฮูดา  ฆอแด๊ะ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นวิทยากร
โดยจัดจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google meet