จัดกิจกรรมการสร้างนวัตกรรมการเรียรู้อิสลามศึกษา

7 กุมภาพันธ์ 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา“จัดกิจกรรมการสร้างนวัตกรรมการเรียรู้อิสลามศึกษา“ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 โดยมีวิทยากร นายนัสมี สาและ และ อาจารย์ซัยฟุดดีน แยนาเพื่อให้นักศึกษาสร้าง Application ด้วย Glide app ในการออกแบบพร้อมสร้างสื่อการเรียนรู้อิสลามศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนของการเรียนรู้ใน